HỘI NGHỊ CBVC 22-23

Dsc 7948

6 lượt xem

Dsc 7958 Copy 1

3 lượt xem

Dsc 7958 Copy

0 lượt xem

Dsc 7960 1

0 lượt xem

Dsc 7960

2 lượt xem

Dsc 7964

1 lượt xem

Dsc 7967 1

1 lượt xem

Dsc 7967

7 lượt xem

Dsc 7969 1

0 lượt xem

Dsc 7969

1 lượt xem

Dsc 7970

2 lượt xem

Dsc 7972

1 lượt xem

Dsc 7973 1

0 lượt xem

Dsc 7973

1 lượt xem

Dsc 7975 1

0 lượt xem

Dsc 7975

1 lượt xem

Dsc 7976

0 lượt xem

Dsc 7977

0 lượt xem

Dsc 7980 Copy

0 lượt xem

Dsc 7982

0 lượt xem

Dsc 7985 Copy

1 lượt xem

Dsc 7986

1 lượt xem

Dsc 7987

0 lượt xem

Dsc 7988

0 lượt xem

Dsc 7989

0 lượt xem

Dsc 7990

0 lượt xem

Dsc 7992

0 lượt xem

Dsc 7993 Copy

2 lượt xem

Dsc 7994 1

1 lượt xem

Dsc 7994

2 lượt xem

Dsc 7995 Copy

1 lượt xem

Dsc 7996

1 lượt xem

Dsc 7997 1

1 lượt xem

Dsc 7997

1 lượt xem

Dsc 7998

0 lượt xem

Dsc 7999

2 lượt xem

Dsc 8000

0 lượt xem

Dsc 8001 Copy

0 lượt xem

Dsc 8003

0 lượt xem

Dsc 8007

0 lượt xem

Dsc 8011

0 lượt xem

Dsc 8012

2 lượt xem

Dsc 8014 1

0 lượt xem

Dsc 8014

2 lượt xem

Dsc 8015

2 lượt xem

Dsc 8017

1 lượt xem

Dsc 8019

3 lượt xem

Dsc 8020 1

0 lượt xem

Dsc 8020

2 lượt xem

Dsc 8022

0 lượt xem

Dsc 8023

1 lượt xem

Z3770087153315 Adac617b9833cec5d312ab8e63f92d50

1 lượt xem

Z3856446092390 25141eaaae5539ec44dad8e6dfb68f49

0 lượt xem

Z3856446118888 8fb34f46f3513c84e39bfacf2954be53

0 lượt xem

Z3856446138225 4a0b2163c6cfd69898b92e6447956bf9

2 lượt xem

Z3856446163846 D7f062da616b7a542e8ebc8c0620d142

1 lượt xem

Z3856446184497 302b01f29830b0554a19d7218bfb4362

0 lượt xem

Z3856446212162 1f64369b95beeda911dc2edbc9649b9c

2 lượt xem

Z3856446237320 D9fe4a3499ca5def1b4dc357ac0aa769

0 lượt xem

Z3856446252971 Ae3ab048fe610dfdd031e2b0f2e3be98

0 lượt xem

Z3856446279894 81bf2a314bf193ab5f26ec3b39e4c70e

0 lượt xem

Z3856446314951 1b89a2867e416ab9d6c7ce181d6ad9cf

0 lượt xem

Z3856446339176 Ec713fdf416f892bb96afc1521d83f41

0 lượt xem

Z3856446363689 44160b6481c5dc25200cad5248bb7549

0 lượt xem

Z3856446385034 99cb7ae1c5a06f235247361c7ec4ac98

0 lượt xem

Z3856446405118 Dc277562e464c61fa3d6df9479e594ef

0 lượt xem

Z3856446425645 02525fb0d8d28587f7045f00981e0379

0 lượt xem

Z3856446449947 4bc9e9e8ba6d3ae71e472296272ba7c0

1 lượt xem

Z3856446474853 2f60c416f43989e800f0b6ea491a3d44

0 lượt xem

Z3856446489666 1e038ddd4c4f0d556c032cc6355fcfc8

0 lượt xem

Z3856446511465 F47d9d68a05250d044702dd81d8104a1

0 lượt xem

Z3856446537656 483c9c2ffddc4a2dd52537397d98d847

0 lượt xem

Z3856446563074 36e4b22fba3850f31b50207239a48d6d

1 lượt xem

Z3856446582253 C780de3eae54dc886f609b7e9000f392

0 lượt xem

Z3856446599989 9dcc0c445b590f832d6569b9111911ac

1 lượt xem

Z3856446615320 1354aa02ca401854ca966d37fa374643

1 lượt xem

Z3856446635937 40133bbcf0105bc7a2355ac7a178249e

0 lượt xem

Z3856446652360 022c462dbf98d395b1d4d03955031946

0 lượt xem

Z3856446681183 8db376ea2d1a5ad7cad9697d111b59a0

0 lượt xem

Z3856446701938 1136ad913c983fcb19275381479386c4

0 lượt xem

Z3856446723393 6f7142ebae6cc5e707a6be920ca256e4

1 lượt xem

Z3856446754301 19efefef2e6fc06587080ed4730986a6

0 lượt xem

Z3856446769302 5f17409635a0eba31873bc8e32df99e5

0 lượt xem

Z3856446796818 C90250328f7902f7932c73f3eca3fc25

0 lượt xem

Z3856446816039 1232f94808705a1e15f45e08d61fbef6

0 lượt xem

Z3856446840203 5920fd06c7ab0c0dc8444d7128d943e1

0 lượt xem

Z3856446864207 459573533bbb2c2035bfeb81ed24ee95

0 lượt xem

Z3856446891022 26138f3175d1b5b57e436f6c4179a308

0 lượt xem

Z3856446914559 D42c2fe2bcf2135a8b785653633fefe4

0 lượt xem

Z3856446937854 44f3e42d1a2f82a6b19dfb6da47b22f1

0 lượt xem

Z3856446958789 Dc336d442683f3b52136becbb6deef3f

0 lượt xem

Z3856446982005 854e5f44a0160ac31fa8af0b81ffa264

0 lượt xem

Z3856447015297 B8f2cb09c390f00292fa19528e211ae9

0 lượt xem

Z3856447028034 108f9e446fdc12278fda5a689b5f4e37

0 lượt xem

Z3856447051810 7ec2681ceedaee849009570a524e608d

0 lượt xem

Z3856447112013 5a59416bb449dede612e30c1673579c8

0 lượt xem

Z3856447115565 41a1351cfd8ea095957f3ead65453774

0 lượt xem

Z3856447127008 D1eb15b8c26382cf68f288e360229edc

0 lượt xem

Z3856447631738 938e650761e27f252ad32fab6e66f1a0

0 lượt xem

Z3856447663883 Bcdeaa5d82ce09377e523cdf5373e9fe

0 lượt xem

Z3856447692503 Aed95a1cf850d86b5adb054d176a4279

0 lượt xem

Z3856447728361 Cad43deb59ce2a666f0aeb0c38a3177d

1 lượt xem

Z3856447747527 4885bf8c5dcd9aba4db26c2d19d6b293

1 lượt xem

Z3856447774223 41d91674afad8a2e2b39fccc7c923923

0 lượt xem

Z3856447801008 Ff2133d2653313f47f7e4bddeee3afba

1 lượt xem

Z3856447828038 F2e3792e8d77faa4bb1b49a919b3944f

0 lượt xem

Z3856447854674 9c58674d6f51e66a43cbb0641ca9af86

0 lượt xem

Z3856447882291 78056cb52aac7cab285d9b4406260e6f

0 lượt xem

Z3856447902113 3274322cb46d00454dc6645e8928c8f1

0 lượt xem

Z3856447928772 C5ca5f65cdaf2175656ffcc0585cb33c

0 lượt xem

Z3856447995482 091714e8efea565e310a4cd490bb3f65

0 lượt xem

Z3856448029017 Eeed7d9732ea30c0f28c5ffd42bcfcfb

0 lượt xem

Z3856448057554 B5ad8ff9121e89d8980941df6b74a8de

0 lượt xem

Z3856448064101 72ab6913ef63cbd0c94981d9bb6b85ae

0 lượt xem

Z3856448078992 6872696f7d5aaa97c5130d7ad8a6f1ef

1 lượt xem

Z3856448105194 9ccb6947eae78e5654fd5e93d672d91a

0 lượt xem

Z3856448129923 F98a8b34829dfeb97ac448bab1ecccc4

0 lượt xem

Z3856448133925 Adff305fd9a512979c77c01e6bac71b2

0 lượt xem

Z3856448155888 9b8f650417ecd6abd672ff3d9a0fcb03

0 lượt xem

Z3856448184005 68b3c7c241075a149ee8f9c771a28e2d

0 lượt xem

Z3856448215994 E1456053600ceeae23e7fea5558172f5

0 lượt xem

Z3856448264079 E52cff07d6ec29af08faf76cf26296fa

0 lượt xem

Z3856448267949 D892aee8e9fbaa5b672a1e7930b1c3dd

1 lượt xem

Z3856448280591 C09e6afa0d98d13d4498359ea58163ff

0 lượt xem

Z3856448302622 66c3658f244fb516a7c39cb7d028da07

0 lượt xem

Z3856448329844 Ec0de6ce9f27d3837f5aef8509cd6310

0 lượt xem

Z3856448360536 Ee4eaa448dcf016679339f1ece4a88a8

0 lượt xem

Z3856448388665 Fb8391160517a9a1a3be91365e27c425

0 lượt xem

Z3856448414411 2f19a44d74f6830ec607c7fae8137fe7

0 lượt xem

Z3856448443570 4e68091541263cfe47bce50e979a278a

0 lượt xem

Z3856448458575 Cddf8f94dc202d54a0f1558160e81fec

0 lượt xem

Z3856448469999 Aae2c42310188fd33b79b3428468a19c

0 lượt xem

Z3856448495210 Ffb6e104c33198b6e202f8ffce647c68 1

0 lượt xem

Z3856448495210 Ffb6e104c33198b6e202f8ffce647c68

0 lượt xem

Z3856448519532 3d0ec640fe59ad5da3f1cc40100c2d9e 1

0 lượt xem

Z3856448519532 3d0ec640fe59ad5da3f1cc40100c2d9e

0 lượt xem

Z3856448543966 05750db779e0633621d00ab9b12d316c 1

0 lượt xem

Z3856448543966 05750db779e0633621d00ab9b12d316c

0 lượt xem

Z3856448567822 0d7b47897e613aed2e32942a8f00f349 1

0 lượt xem

Z3856448567822 0d7b47897e613aed2e32942a8f00f349

0 lượt xem

Z3856448590913 465ba0e1572acddccee71755d2c3f442 1

0 lượt xem

Z3856448590913 465ba0e1572acddccee71755d2c3f442

0 lượt xem

Z3856448615395 5c38c91380c98237e31180f36fc6f79d 1

0 lượt xem

Z3856448615395 5c38c91380c98237e31180f36fc6f79d

0 lượt xem

Z3856448641587 Df13be0600bd058a562f01f6a3cb043c 1

0 lượt xem

Z3856448641587 Df13be0600bd058a562f01f6a3cb043c

1 lượt xem

Z3856448661090 B1a71a41e9cc17bda6eb37ec4529b2aa 1

1 lượt xem

Z3856448661090 B1a71a41e9cc17bda6eb37ec4529b2aa

1 lượt xem

Z3856448684611 315ac6a59c37695d1755c1e0a0729c98 1

0 lượt xem

Z3856448684611 315ac6a59c37695d1755c1e0a0729c98 2

0 lượt xem

Z3856448684611 315ac6a59c37695d1755c1e0a0729c98

1 lượt xem

Z3856448738629 371e1ac535e62cbcbc3bdf046e36055a 1

0 lượt xem

Z3856448738629 371e1ac535e62cbcbc3bdf046e36055a 2

0 lượt xem

Z3856448738629 371e1ac535e62cbcbc3bdf046e36055a

0 lượt xem

Z3856448816648 0f636e558a63dd80f7be703deb38fb4f 1

0 lượt xem

Z3856448816648 0f636e558a63dd80f7be703deb38fb4f 2

0 lượt xem

Z3856448816648 0f636e558a63dd80f7be703deb38fb4f

0 lượt xem

Z3856448909474 E5ebb4521836c5fe7a05e6784fa89b13 1

0 lượt xem

Z3856448909474 E5ebb4521836c5fe7a05e6784fa89b13 2

1 lượt xem

Z3856448909474 E5ebb4521836c5fe7a05e6784fa89b13

1 lượt xem

Z3856448973862 32c4668a620ab50beae64ac227b72231 1

0 lượt xem

Z3856448973862 32c4668a620ab50beae64ac227b72231 2

0 lượt xem

Z3856448973862 32c4668a620ab50beae64ac227b72231

0 lượt xem

Z3856465693313 A850c38f4a63f5031470fd4a2889a81a

1 lượt xem

Z3856465697153 0c32b08ef0a4e520b39e1716ceeb9495

0 lượt xem

Z3856465711248 667f421e9565860b940886fd74ec8304

0 lượt xem

Z3856465728911 D083c4d31dd1328d62a162a8dd67946c

1 lượt xem

Z3858194980103 839a5c737b5a15637c39b2796c9ac9f6

0 lượt xem

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn
Bữa sáng:

- Cháo lươn ( Lươn phi lê, khoai môn, rau quế.). - Sữa Oracare Grow Plus

Bữa trưa:

- Mặn: Thit rim mè( Thit đầu rồng, mè trắng) - Canh: Khoai mỡ tôm thịt( Khoai mỡ, tôm bạc, thịt nạc dăm) - Rau: Rau muống xào tỏi

Bữa xế:

Dưa hấu

Bữa chiều:

-Mì bò rau củ(Mì trứng, thịt bò, giá, quế, ngò gai, gia vị)

Văn bản mới

202/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành : 01/03/2024

212/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành : 01/03/2024

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành : 31/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành : 31/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành : 31/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay509
  • Tháng hiện tại2,843
  • Tổng lượt truy cập2,720,420
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây