SINH HOẠT 20-11-2022

Z3894799246837 01516d567bc8c58ad32da0b2d9fee2c8

4 lượt xem

Z3894799251234 8c0cd00c1af0be9cd6900ec09b243f6c

2 lượt xem

Z3894799256204 02d574177e022bb3450a12a8c0d6c41a

2 lượt xem

Z3894799259718 69e35bfe0be103f694361023d9c3effa

4 lượt xem

Z3894799262524 A01d516f363348b62d77f6b8c5808411

2 lượt xem

Z3894799271194 E6570d30ce627a9a45ab44c9e77d71d8

0 lượt xem

Z3894799271991 27ed4743996bd10fc90fe1c3005ab1e1

2 lượt xem

Z3894799279205 8bd0322a3dd7f25b0af8ca421961bef0

3 lượt xem

Z3894799280457 E04e78767377cf7fa863bf385df4ee7b

2 lượt xem

Z3894799286692 B374b42dd74b5ac0d4c868f95a32743a

3 lượt xem

Z3894799286796 F09f844e4667aa2ac8237a0cfa1a5923

2 lượt xem

Z3894799294448 De5ef104c422b6b03f8c21be8fde608a

6 lượt xem

Z3894799295632 5e0d046f3e4a26f42c420e9578d9a572

2 lượt xem

Z3894799304870 5a17b7b979934dbc8e58ce72ad84786f

3 lượt xem

Z3894799305627 908a33b005b2302f21f3b5c8522514b3

0 lượt xem

Z3894799311188 D0391be228e91ef26def469aa89023d3

1 lượt xem

Z3894799311304 9d352a21a5429f40ea17b004327196e4

2 lượt xem

Z3894799314511 5ac8c1aa02d3415875085107e8f03413

5 lượt xem

Z3894799324643 B09aeca2e7b4e37edd6c1b57844ec82b

1 lượt xem

Z3894997524651 780a9eae02ed847dfcc46eea4dcaadfe

1 lượt xem

Z3894997527195 45f847c73d18c0197a3d98dddff77ef7

0 lượt xem

Z3894997527197 5da41dfffb1f5fb94f9ecb565fc15ccb

0 lượt xem

Z3894997527199 6fd50b6957325a4905263f92cecdf61e

1 lượt xem

Z3895037798974 B8f47b3aff5d334f16df3aebf0026343

2 lượt xem

Z3895037802674 76d028db662f40ae6747660653e777fa

0 lượt xem

Z3895037804268 Df4794ff77c432110eae6dd43433f173

5 lượt xem

Z3895037805983 32b8cc993bcefbd6f29268e794e9d8f0

0 lượt xem

Z3895037807316 D60ee96d7aef9ab3fbc2bca2822369c8

0 lượt xem

Z3895037807323 06a347cf074ecf7563ae8f65ba0abdff

0 lượt xem

Z3895037807493 766476e476d38d5dfe8701b8ea653a20

0 lượt xem

Z3895037811701 6d99b0dfd0161638dd61de416fa8a59b

1 lượt xem

Z3895037812278 8327955731e62f1cc2db008cf2a801ae

1 lượt xem

Z3895037813619 2d3c4cfcafcec5adc48be07bb0f53540

0 lượt xem

Z3895037815855 3e8f36cb940472c612b163b89dc418e6

1 lượt xem

Z3895037815859 2824032b8c75b67a88511d536deaa860

0 lượt xem

Z3895037817105 156dd9d1653055e1c1f6412f93d44718

1 lượt xem

Z3895037817810 De07d51cdfb1b33ba9d4e73afbc1c426

2 lượt xem

Z3895037819417 035678f8c26b78950ab76b3887bc4d82

1 lượt xem

Z3895037819666 01e092968529fbe9e056b2fbb28daaac

0 lượt xem

Z3895037822283 9d18f83949895f89a2b8bdfbc90bd09b

1 lượt xem

Z3895037823629 62d576fd4773b0c52274c9b51651f6c8

1 lượt xem

Z3895037824490 F08b5c91a4db9676379bf28cd7dec9a4

3 lượt xem

Z3895037824554 6fa7d1baf0e8fe3b4d096c5026907fe1

1 lượt xem

Z3895037826505 9a50136bfd449459850c2d165573a2bf

2 lượt xem

Z3895037826512 Feb0c4c1c62565173a18500e8de96f9c

0 lượt xem

Z3895037827988 6fa7b2d8da4a98054a2b65f76d8203c0

1 lượt xem

Z3895037829275 819c357d3988f29241a213d82d1c3790

1 lượt xem

Z3895037830595 81ed73c956500a149fdcce67f6a65c27

0 lượt xem

Z3895037833289 2cb4ce55190e9d6d4ed5e26307c48a3e

0 lượt xem

Z3895037834444 Dd065936cd3a9b2bff5506d0ad2aeb43

2 lượt xem

Z3895037835627 Ecbd243edd061e670290482c90929682

1 lượt xem

Z3895037835841 C3a4ef6deb51cf33b577972bea971376

0 lượt xem

Z3895037836141 3d23fba106c985014b8ea13653021428

3 lượt xem

Z3895037837199 6226678f938892fb241d64cda5f15740

1 lượt xem

Z3895037837755 B0785fcaeb237908de4e57f78f9fcbae

0 lượt xem

Z3895037840919 D2e11e65201e63ee1949dcfec6d7f4cc

1 lượt xem

Z3895037840929 46013f2fa3db72b9e2deb0b8955a0fea

1 lượt xem

Z3895037841074 584360887b413352054a3706f4caebb7

0 lượt xem

Z3895037844301 D2fe4ee0f0ab79cd782ca4eaa675c86b

0 lượt xem

Z3895037844304 84d3d83f34249c427b3adae7aa17b31a

1 lượt xem

Z3895037845812 88fb6bb427b726895cf1e5fbe53897e8

1 lượt xem

Z3895037845821 A4986946118f4eb754546a4d844a1371

0 lượt xem

Z3895037848139 106e7685a27cf3db18eede854a8ae595

3 lượt xem

Z3895037849402 9ebb61b402050de44c4ceebdfd9d6c28

1 lượt xem

Z3895037849704 D38d52a4a696ccb9bdbacf1510a8dab8

0 lượt xem

Z3895037850462 7978fc5220323f148c72e156590fecbf

1 lượt xem

Z3895037850555 F48bcdaa55b5ca96bcb0f0d96522b97d

1 lượt xem

Z3895038028351 0ced5297d0f13be0752c2a6f16b5653b

1 lượt xem

Z3895038028357 307017707ba7d00e25c83b4204fac81c

1 lượt xem

Z3895038031629 6e6443eed30bb257e25f068d7498425e

0 lượt xem

Z3895038031637 544d8a5f86465f65b775f28a45085682

1 lượt xem

Z3895038034529 Bbf4daf901cec27f722e158297cc6c2e

1 lượt xem

Z3895038034535 090b2e8b1b57328c99f2a5692e2ab79c

1 lượt xem

Z3895038035998 Abf6b50dd3f379f8cae122b6486cd547

0 lượt xem

Z3895038038113 9a16b558358953a2d0d05b9536e363d3

0 lượt xem

Z3895038038119 5e45d19649e1d484a32683fed70f5770

0 lượt xem

Z3895038040597 2aedecaab55814e2ed3ce49ec880ef9b

0 lượt xem

Z3895038041353 A444d171cfa16325a5b25f050e20c76f

0 lượt xem

Z3895038041380 E6567a12fa875265392a4721ae335ee6

1 lượt xem

Z3895038044865 911addb43819e6a4742213cace5e6dd6

1 lượt xem

Z3895038044883 B6b434f640c9446df2c1bbfdaab27f24

1 lượt xem

Z3895038045904 1400c34c9bb561ebf4ebed2e6d924f04

0 lượt xem

Z3895038046311 5ec56b1c2742a9820ebc4d7c00ca2d1d

1 lượt xem

Z3895038047609 Ce2c3bd17debac778635068608d179b3

0 lượt xem

Z3895072805870 A00a981f3eb289b653a8b4dc6fc0b86f

1 lượt xem

Z3895072808428 6accc2f857c1039e935cc282d3449ca2

1 lượt xem

Z3895072810362 15d9446a40cd20f56d40db498e135c91

1 lượt xem

Z3895072811158 Da2cef3ea4ab50404dd79c42a82e466f

1 lượt xem

Z3895072813773 1382f120617c989f580aeb0d91871193

2 lượt xem

Z3895072815005 833414aa13c27cd48920e37edac842e9

1 lượt xem

Z3895072817398 4edb00679d95b01b106fb25f93bec631

1 lượt xem

Z3895072818923 5aa7022c92a59815f496e685ddc6661c

1 lượt xem

Z3895072822061 26dd01e5d679223ccd61222822cb667c

1 lượt xem

Z3895072822705 23ca71d26f6ec544338a96184279f37b

1 lượt xem

Z3895072827453 98f2c303086efdfb6dbf78281eab7960

0 lượt xem

Z3895072828497 1429419505a3e162422faf5377bc0680

0 lượt xem

Z3895072828871 3339745b1b613dd3cd99e45bfc0ef415

0 lượt xem

Z3895072830909 Ca47913dc30f528d07e96f472772ea0e

1 lượt xem

Z3895072832685 923e6cc9e22f34c7240ae367433a86a1

0 lượt xem

Z3895072837768 Af9eaa7dcac81125293cd18228afa558

2 lượt xem

Z3895072838028 Aef9b360dc6499195c34ea3d4f0f3519

1 lượt xem

Z3895072840077 D31c72b624d1e83db3e9251d573769a7

1 lượt xem

Z3895072840631 Db3e1d00f54c2b12c276406c29c6c319

1 lượt xem

Z3895072846374 90e926f50871a3cab3c649c1c5075cb5

0 lượt xem

Z3895072846454 6c95b713c42880d6ddafaf989ec5a23f

2 lượt xem

Z3895072849166 Bc05a854e786209a94a8e557323e5047

1 lượt xem

Z3895072850007 E75a78b7eccc61fe079f31a6af475082

1 lượt xem

Z3895072852517 21b062774a5ebad4671dce8e42564a70

1 lượt xem

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn
Bữa sáng:

- Cháo lươn ( Lươn phi lê, khoai môn, rau quế.). - Sữa Oracare Grow Plus

Bữa trưa:

- Mặn: Thit rim mè( Thit đầu rồng, mè trắng) - Canh: Khoai mỡ tôm thịt( Khoai mỡ, tôm bạc, thịt nạc dăm) - Rau: Rau muống xào tỏi

Bữa xế:

Dưa hấu

Bữa chiều:

-Mì bò rau củ(Mì trứng, thịt bò, giá, quế, ngò gai, gia vị)

Văn bản mới

202/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành : 01/03/2024

212/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành : 01/03/2024

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành : 31/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành : 31/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành : 31/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay475
  • Tháng hiện tại2,809
  • Tổng lượt truy cập2,720,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây